Select Page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Oodi-keittiöt
Salpakuja 9
01200 Vantaa
projektimyynti@oodikeittiot.fi

(jäljempänä ”me” tai ”Oodi-keittiöt”)

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pekka Viikari
tietohallinto@idealkeittiot.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakas- Ja markkinointirekisteri

 

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat meidän oikeutetut etumme (esim. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä laskutukseen liittyen), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi.
• Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen.
• Asiakassuhteemme hoitaminen.
• Asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi.
• Sähköinen ja suoramarkkinointi.
• Mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissamme.

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa Digimoguli Oy:tä.

Käytämme asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja myös profilointitarkoituksessa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle yksilöllinen asiakastunniste, joka tallennetaan rekisteröidyn päätelaitteelle. Tämä mahdollistaa meidän tai alihankkijamme yhdistellä palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja ja luoda näistä rekisteröidyn käyttäytymistä kuvaavaan profiilin. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää asiakaskäyttäytymistä markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

 

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

• Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste.
• Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot.
• Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*.
• Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista tarjouksista sekä tilauksista, asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, asiakkaan maksutiedot sekä asiakkaan itse vapaaehtoisesti järjestelmiimme antamat tiedot.
• Rekisteröidyn käyttämää tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot kuten IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste sekä keksitieto (cookie/eväste); Lue lisää evästeistä
• Tieto tapahtumista, joihin rekisteröity osallistuu kuten tieto liittyen tapahtumailmoittautumisiin (sisältäen ruokavaliotiedon) sekä laskutukseen;
• Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

(*)Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

 

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi saatamme kerätä ja päivittää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästekäytännöistämme voit lukea lisää täältä.

 

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Voimme luovuttaa rekisterin tietoja muille konserniyhtiöillemme.

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.

Voimme siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle osana toimintaamme. Jos teemme näin, varmistamme että kyseinen tieto on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

EU:n ja USA:n välillä noudatetaan Privacy Shield -sopimusta.

 

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit pyytää muutoksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tietohallinto@idealkeittiot.fi

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös, oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Voit toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen Rekisteriasioiden yhteyshenkilö -kohdassa mainitulle taholle.

 

Muutokset tähän selosteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, voimme tiedottaa niistä sinulle muilla keinoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai laatimalla asiasta tiedotteen kotisivuillemme. Suosittelemme, että tarkastat tämän selosteen säännöllisesti pysyäksesi tietoisena mahdollisista muutoksista.

Tutustu myös evästekäytäntöihimme